Zrealizowane projekty

1. Słowiańskie dzieci - Rok 2018. Projekt zrealizowany przy wsparciu Miejskiego Programu Mikrograntów. Podczas tych zajęć uczestnicy cofnęli się do czasów, gdy Słowianie zamieszkiwali znaczną część Europy. Dzieci zgłębiały historię Słowian, ich codzienne życie, wierzenia, pracę i zwyczaje. Razem prowadziliśmy warsztaty twórcze, tworząc słowiańskie lalki dobrych życzeń oraz biżuterię. W ramach zabawy odkrywaliśmy echo i przemierzaliśmy puszcze. Dzieci także przygotowywały podpłomyki i inne specjały.

2. Zaczarowany ołówek - Rok 2019. Projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, mający na celu naukę i poprawę jakości pisania. Zajęcia grafomotoryczne i motoryczne miały na celu usprawnienie ręki piszącej dziecka oraz wzmocnienie całej obręczy barkowej. Dzięki nim dzieci poprawiały swoje zdolności notoryczne i manualne.

3. Ortograffiti - Rok 2019.Program opieki nad rodzinami z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, zagrożonymi dysleksją rozwojową. Projekt był sfinansowany ze środków RCPS. Zajęcia indywidualne zakładały praktyczną pracę.

 4. SENSO-terapeutika - Interdyscyplinarny program terapii i pomocy rodzinom z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym zagrożonym dysleksją rozwojową. Finansowany ze środków Województwa Łódzkiego – RCPS Łódź
Czas trwania projektu: 15.07.2021 – 31.12.2021
Beneficjenci projektu: 15 rodzin z dziećmi w wieku 7-14 lat zagrożonych dysleksją
Głównym celem projektu "SENSO" było zapewnienie wsparcia 15 rodzinom z dziećmi zagrożonymi dysleksją, tak aby mogły w pełni wykorzystać swój potencjał w środowisku szkolnym i uniknąć wykluczenia społecznego w wyniku specyficznych trudności w nauce, pogłębiających się zaburzeń lękowych (nerwicowych) wiążących się z wymaganiami szkolnymi.

5. Emoc-JA - interdyscyplinarny program wsparcia rodzin z dziećmi w wieku 7-13 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym potęgowanym izolacją społeczna spowodowaną pandemią Covid-19. Finansowany ze środków Fundacji PZU
Czas trwania projektu: 01.12.2021 – 30.06.2022
Beneficjenci projektu: 16 dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym z dzielnicy m. Łodzi - Łódź Bałuty, rodzice/opiekunowie prawni dzieci biorących udział w projekcie.
Projekt Fundacji był kompleksowym wsparciem dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat zamieszkujących dzielnicę m. Łódź - Łódź Bałuty zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt Emoc-JA w trakcie trzech modułów pracy indywidualnej i grupowej zapewnił wsparcie psychologa, pedagoga, terapeuty terapii zajęciowej, fizjoterapeuty dzięki czemu umożliwił podopiecznym z zaburzeniami emocjonalnymi, problemami komunikacyjnymi włączenie społeczne, integrację w grupy rówieśnicze i środowisko rodzinne.

6. SENSUALE - terapia zaburzeń komunikacji z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej u dzieci z niepełnosprawnością w wieku wczesnoszkolnym. Finansowany ze środków Województwa Łódzkiego – RCPS Łódź
Czas trwania projektu: 15.07.2021 - 31.12.2021
Beneficjenci projektu: 10 DZIECI w wieku 6-11 lat:
   - będących mieszkańcami województwa łódzkiego (beneficjenci będący mieszkańcami z minimum 2 powiatów województwa łódzkiego),
   - posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności,
   - posiadających wskazania do pracy z neurologopedą/logopedą w zakresie komunikacji wspomagającej i alternatywnej.
Głównym celem projektu "SENSUALE" był wzrost samodzielności oraz podniesienie poziomu kompetencji społecznych, głównie umiejętności komunikacyjnych dzieci niepełnosprawnych w wieku 7-11 lat poprzez zagwarantowanie im specjalistycznej i kompleksowej terapii logopedycznej i sensorycznej wspierającej rozwój mowy.

7. Akademia Sensoryka Smyka – finansowany w ramach akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom 2020” TVP
Czas trwania projektu: 01.11.2021 do 31.05.2022
Beneficjenci projektu: 15 dzieci ze zdiagnozowanymi deficytami rozwoju w zakresie sensomotoryki w wieku 3-10 lat
Głównym celem projektu było zapewnienie wsparcia 15 dzieciom w wieku 3-10 lat zagrożonych zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, dzięki terapii Snoezelen, tak aby mogły w pełni wykorzystać swój potencjał w środowisku przedszkolnym, szkolnym i uniknąć wykluczenia społecznego w wyniku COVID -19.

8. Akademia Aktywnego Smyka - interdyscyplinarny program wsparcia rodzin z dziećmi w wieku 6-13 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym potęgowanym izolacją społeczna spowodowaną pandemią Covid-19 - finansowany ze środków Województwa Łódzkiego – RCPS Łódź
Czas trwania projektu: 01.07.2022 – 31.12.2022
Beneficjenci projektu: 12 rodzin z dziećmi o nieharmonijnym rozwoju, zagrożonych wykluczeniem społecznym i emocjonalnym w wieku 6 - 13 lat, będących mieszkańcami miasta Łódź a w szczególności dzielnicy Łódź Bałuty.
Bezpośrednie cele projektu:
   - zmniejszenie wykluczenia społecznego dzieci zamieszkujących dzielnicę m. Łódź - Łódź Bałuty w stosunku do innych dzielnic miasta Łodzi
   - zminimalizowanie negatywnych skutków izolacji społecznej spowodowanej pandemią Covid-19 mających niekorzystny wpływ na dzieci będące beneficjentami projektu 
   - kreowanie umiejętności społecznych związanych z percepcją społeczną, trafnym postrzeganiem innych, wrażliwością społeczną, znajomością reguł społecznych i umiejętnością odpowiedniego zachowania się w sytuacjach społecznych, umiejętnościami warunkującymi radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i wymagających asertywności, efektywną autoprezentacją i umiejętnościami kooperacyjnymi
   - zmotywowanie beneficjentów ostatecznych do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej, organizowanej przez Fundację, szkołę a także poza placówkami

9. Aktywacka Komunikacja – finansowany ze środków Programu PAJACYK Polskiej Akcji Humanitarnej
Czas trwania projektu: od 01.05.2022 do 31.10.2022
Beneficjenci projektu: 12 rodzin z dziećmi w wieku 7-13 lat, mieszkańcy dzielnicy m. Łódź - Łódź Bałuty
Wdrożenie programu „Aktywacja Komunikacja", miała na celu wsparcie dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat w:
   - budowaniu pozytywnej komunikacji pozbawionej agresji, przemocy i lęku
   - uczestnicy projektu udoskonalili umiejętności wyrażania potrzeb i emocji, umiejętności społeczne, także w sytuacjach trudnych związanych ze stresem, lękiem i stagnacją
   - opiekunowie dzieci i młodzieży poprzez nowe kompetencje nabyte podczas warsztatów i indywidualnych spotkań z psychologiem, będą mogli budować lepsze relacje z dziećmi poprzez wsparcie ich m.in. w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami, budowaniu kompetencji społecznych, we właściwym reagowaniu na pojawiające się emocje i uczucia tj. lęk, porzucenie, niedopasowanie, czy też pomoc w redukcji stresu, zwiększenie odporności na stres jak i przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu.
Potrzeby grupy docelowej zaspokojone zostały poprzez:
   - spotkania konsultacyjno-diagnostyczne
   - 10 indywidualnych spotkań z psychologiem dla dzieci
   - 8 grupowych spotkań dla dzieci z psychologiem/terapeutą terapii zajęciowej
   - 2 indywidualne spotkania dla rodziców
   - 4 spotkania grupowe dla rodziców