Realizowane projekty

"SENSO - terapeutika - interdyscyplinarny program terapii i pomocy rodzinom z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym zagrożonym dysleksją rozwojową"
Liczba dzieci z dysleksją, czyli trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, jest niepokojąco duża. W literaturze europejskiej podaje się, że dzieci te stanowią 10-15% uczniów, w tym 4% to przypadki bardzo nasilonych trudności (wg międzynarodowych klasyfikacji chorób ICD-10, DSM-IV), które można byłoby określić nazwą głębokiej dysleksji. Natomiast szacuje się, że w Polsce (na około 2 434 200 dzieci w wieku powyżej 7 lat wg. danych GUS 2019) dotkniętych tym zaburzeniem może być nawet 300 tys. dzieci w grupie wiekowej od 7 do 14 lat (wiele wskazuje na to, że nie wszystkie są jeszcze zdiagnozowane) ma specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, a co za tym idzie, wymaga w procesie edukacji specjalistycznej pomocy.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zapewnienie wsparcia 15 rodzinom z dziećmi zagrożonymi dysleksją, tak aby mogły w pełni wykorzystać swój potencjał w środowisku szkolnym i uniknąć wykluczenia społecznego w wyniku specyficznych trudności w nauce, pogłębiających się zaburzeń lękowych (nerwicowych) wiążących się z wymaganiami szkolnymi. UDZIAŁ 15 RODZIN (BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROGRAMU SENSO - terapeutika) W PROJEKCIE BĘDZIE BEZPŁATNY.

W RAMACH PROJEKTU KAŻDE ZAKWALIFIKOWANE DZIECKO OTRZYMA:
- 90 minutowe spotkanie diagnozujące z planem terapii;
- 12 indywidualnych bezpłatnych spotkań (45 minutowych) z terapeutami.

KOGO ZAPRASZAMY?
Dzieci zagrożone dysleksją (zarówno chłopcy, jak i dziewczynki) w wieku 7 -14 lat (wykazujące nieharmonijny rozwój wynikający ze specyficznych trudności w nauce w czytaniu, pisaniu, potwierdzone opinią psychologa dziecięcego, pedagoga szkolnego lub posiadające już Opinię z PPP; będących mieszkańcami województwa łódzkiego.

Rodzice / opiekunowie dziecka przed włączeniem w program będą zobowiązani do zapoznania się i podpisania podczas spotkania rekrutującego następujących dokumentów (dokumenty będą dostępne w formie wydrukowanej w FUNDACJI w Biurze Projektu):

1) KARTA ZGŁOSZENIA  (pobierz) – prześlij skan wypełnionego i podpisanego dokumentu na e-mail: fundacja@dar-serca.pl

2) DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE

3) REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA – zapoznaj się
 

Warunkiem udziału w rekrutacji jest spełnienie kryteriów, o których mowa powyżej oraz w Regulaminie, przesłanie skanu karty zgłoszenia do 18.09.2021 na e-mail: fundacja@dar-serca.pl oraz złożenie podczas pierwszej konsultacji wymaganego kompletu dokumentów zgłoszeniowych, tj.: deklaracji uczestnictwa dziecka w projekcie oraz kopii opinii o potrzebie włączenia dziecka w terapię.
 
Wyłonione w procesie rekrutacji 15 rodzin zostanie zaproszonych W I ETAPIE na PIERWSZE SPOTKANIE KONSULTACYJNE problemy związane z czytaniem i pisaniem (1 spotkanie: 90 minut). Zespół 2 specjalistów w składzie: 1 psycholog lub logopeda ogólny i 1 pedagog/ terapeuta SI dokona wstępnej diagnozy sytuacji szkolnej dziecka, sytuacji rodzinnej.
 
PRZEPROWADZONE SPOTKANIE UMOŻLIWI ZESPOŁOWI SKONSTRUOWANIE STRATEGII POSTĘPOWANIA, NA PODSTAWIE KTÓREGO KAŻDE DZIECKO OTRZYMA WŁAŚCIWĄ POMOC POPRZEZ INDYWIDUALNĄ TERAPIĘ. Łącznie odbędzie się 15 / 90 minutowych spotkań diagnozujących.
W INDYWIDUALNEJ TERAPII (1 spotkanie x 45 minut)- BĘDĄCEJ II ETAPEM PROGRAMU - podczas ćwiczeń dedykowanych dziecku, łączone będą funkcje zaburzone z funkcjami działającymi prawidłowo w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych. Dziecko z grupy ryzyka dysleksji może wymagać więcej ćwiczeń z poszczególnych grup, nie można jednak ograniczać zabawy, która zapewnia mu dobre samopoczucie fizyczne, a tym samym zdolność do wysiłku i pokonywania trudności, w związku z tym cykl indywidualnej terapii będzie stanowiło 12 spotkań po 45 minut dla każdego dziecka (łącznie odbędzie się 180 spotkań terapeutycznych 45 minutowych).

Podczas terapii specjalista będzie wykorzystywał dodatkowo dobrane metody aktywizujące i sensoryczne, które wspomagać będą indywidualny rozwój dziecka, a tym samym terapia nie będzie traktowana przez samo dziecko jako "kolejna nauka".